הגדלת אזור תעשיה - משאות יצחק - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 143/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אזור תעשיה - משאות יצחק - שקמים
מספר: 6/ 03/ 143/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטחי תעשיה במושב ע''י יצירת מסגרת תכנונית הכוללת אזור תעשיה בן 70 דונם, הסדרת דרכי גישה ושטחים ציבוריים פתוחים ע''י שינוי יעוד קרקע מאזור שיעודו מבני משק, אזור חקלאי , מתקן הנדסי, שטח פרטי פתוח ודרכים לשטחים שיעודם תעשיה, אחסנה, דרכים מוצעות ושטח ציבורי פתוח ופרוזדור תשתיות.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. יצירת מערכת דרכים המאפשרת גישה ישירה לאזור התעשיה וחיבור לשטחי המשק.
ד. הרחבה ושמירת שטח פרטי פתוח עבור מעברי ניקוז וקווי תשתית ולהפרדה בין אזור מגורים לאזור התעשיה.
ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ליעודי הקרקע בתחום התכנית.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת זכויות בניה באזור תעשיה ל- 80% משטח המגרש - שטח עקרי, ובנוסף 5% משטח המגרש - לשטחי שרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק

תיאור המיקום:
מושב משואות יצחק במועצב אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק2-34, 15-17, 23-25, 33
2907חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 6קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקעשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 124. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/09/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 485. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/01/2006
קבלת תכנית06/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה