הגדלת אחוזי בניה בפארק ת.מ.ר.

תוכנית רח/ מק/ 2005/ ב/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה בפארק ת.מ.ר.
מספר: רח/ מק/ 2005/ ב/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.אישור תכנית בינוי וקביעת זכויות הבינוי ל % 200.
2.שינוי קווי בנין.
3. הגדלת שטח תכסית עילי ותת קרקעי.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת אחוזי בניה ל % 200 עיקרי במסגרת זכויות הבניה המאושרות.
2. קביעת הוראות בניה:
א. שינוי מרווחי בניה לקיר משותף בין המגרשים ומרווחי בניה כמצויין בנספח הבינוי וחניה (קו בנין 0).
ב. הגדלת שטח תכסית המבנה - על קרקעי - ל % 42 במקום % 35 כפוף להסדרי מי נגר.
ג. הגדלת שטח חניונים תת קרקעיים ל % 87 במקום % 70 כפוף להסדרת מי נגר.
ד. שינוי קווי בניין לרחוב פלאוט ופקריס 8 מטר במקום 10 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
שני מגרשים המצויים בפארק ת.מ.ר בצומת הרחובות המדע,פקריס ופלאוט.
רחוב המדע 8, פקריס 6.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק114, 116-117, 121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2005/ ברחובות, תעשיה עתירת ידעשינוי
תוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 3הגדלת זכויות הבנייה,שינוי מס' קומות מירבי מ-6 קומות ל8 קומות.קביעת הוראות בניהשינוי
תוכניתרח/ 43/ 2קביעת אזור תעשיה עתירת מדעשינוי
תוכניתרח/ 2000/ גקביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים.ביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3427. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007