הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, חוסניה

תוכנית גנ/ 18511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, חוסניה
מספר: גנ/ 18511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.
2. הגדלת אחוזי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחוסנייה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19249חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10619תכנית מתאר מקומית חוסנייהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6050. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית31/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3203. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/04/2010
קבלת תכנית27/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה