הגדלת אחוזי בניה ויח"ד , כאבול

תוכנית גנ/ 16840

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה ויח"ד , כאבול
מספר: גנ/ 16840
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בהוראות וזכויות בניה + הגדלת מס' יח"ד המהווים שינויים מתכנית מאושרת ג/ 10552 לצורך מתן היתר בניה .

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מס' יח"ד ל- 10 יח"ד.
שינוי במס ' הקומות ל- 6 קומות כולל קומת עמודים (חניה).
שינוי בגובה בניין מקסימלי לפי מצב מוצע בנספח בינוי מצורף .
שינוי באחוזי בניה ל- 225%.
שינוי ייעוד למגורים ג'1 .
שינוי בקווי בניין לפי בניה קיימת ולצורך הוספת פיר מעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19607חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10552הרחבת מתאר - כאבולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3198. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים09/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3654. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2007
קבלת תכנית06/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה