הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה במגרש 207, לבון

תוכנית ג/ 19959

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה במגרש 207, לבון
מספר: ג/ 19959
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה וקביעת הוראות במגרש מס' 207

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי הבניה המותרים מ - 250 מ"ר
ל - 400 מ"ר סה"כ במגרש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/12/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2011
קבלת תכנית10/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200828/05/2012