הגדלת אחוזי בניה ותוספת 8 יח"ד בראס אלעמוד

תוכנית 13761

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ותוספת 8 יח"ד בראס אלעמוד
מספר: 13761
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בניין מגורים חדש בן 4 קומות מעל קומת חניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד של קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים ב'.
2. קביעת הוראות להקמת בניין מגורים חדש בן 4 קומות מעל קומת חניה לשם יצירת 8 יח"ד חדשות, בהתאם למסומן בנספח הבינוי.
3. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
קביעת מס' יחידות דיור לסה"כ 8 יח"ד.
4. הגדלת מספר הקומות מ 2 קומות ל 4 קומות מעל קומת חניה.
5. קביעת קווי בניין חדשים.
6. קביעת שטחי הבנייה המירביים ל 1501.94 מ"ר, מתוכם 870.24 מ"ר עיקרי ו 631.70 מ"ר שטח שירות.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
8. קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר ברכב.
9. קביעת שלבי ביצוע.
10. קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםראס אל עמוד

תיאור המיקום:
שכונת: ראס אל עמוד.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29988חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2012. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2012
לא הוגשו התנגדויות21/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5835. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/12/2010
קבלת תכנית07/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה