הגדלת אחוזי בניה מס' יח"ד ותכסית הבניה סכנין

תוכנית ג/ 19598

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה מס' יח"ד ותכסית הבניה סכנין
מספר: ג/ 19598
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה מס' יח"ד ותכסית הבניה

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה ל - 255% במקום 150%
הגדלת תכסית הבניה ל - 51% במקום 50% בק.קרקע ו- 51% במקום 40% בשאר הקומות
הגדלת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד במקום 2 יח"ד
שינויי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21117חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/2012
לא הוגשו התנגדויות27/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4184. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2011
קבלת תכנית15/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה