הגדלת אחוזי בניה צפיפות וקומה רח' הרצל 121, נהריה

תוכנית ג/ 19785

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה צפיפות וקומה רח' הרצל 121, נהריה
מספר: ג/ 19785
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות הבניה מס' יח"ד ותוספת קומות ברח' הרצל 121 נהריה

עיקרי ההוראות:
הגדלת זכויות בניה הוספת יח"ד הגדלת צפיפות, שינוי במרווחי בניה הגדלת תכסית תוספת קומות וגובה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18175חלק4855
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 998. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים09/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/2012
לא הוגשו התנגדויות13/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5683. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/02/2012
קבלת תכנית11/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201202419/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200426/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה