הגדלת אחוזי בניה צפיפות ותוספת קומה ברחוב הסחלב 4, נהריה

תוכנית ג/ 20076

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה צפיפות ותוספת קומה ברחוב הסחלב 4, נהריה
מספר: ג/ 20076
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית מגורים 12 יח"ד ו 2 חנויות ב - 5 קומות

עיקרי ההוראות:
הוספת 2 יח"ד, הגדלת אחוזי בניה, הוספת קומה, הגדלת תכסית, גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב. מזרחי ומערבי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריהסחלב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18134חלק42410
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 14מבנן מספר 4 - עין שרהשינוי
תוכניתג/ 9088שנוי בתקנון, עין שרה, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/12/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2012
קבלת תכנית29/12/2011