הגדלת אחוזי בניה -טלז סטון

תוכנית מי/ 232/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה -טלז סטון
מספר: מי/ 232/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי הבניה מ- %46.00 ל-%52.20 משטח
החלקה עפ"י התשריט.
ב. קביעת שטח מירבי למחסנים אשר לא יחרוג מ-%15
משטח המגרש.
ג. קביעת הוראות לפיתוח בשטח התכנית - בנספח פיתוח
מפורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה שבקרית יערים
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק162
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.שינוי
תוכניתמי/ 232/ אאיחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1996תאריך פרסום: 13/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4390. עמוד: 2301. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/1994
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1993תאריך פרסום: 26/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4138. עמוד: 4091. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/1993
קבלת תכנית02/08/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה01/06/1993