הגדלת אחוזי בניה, סולם

תוכנית גנ/ 17953

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה, סולם
מספר: גנ/ 17953
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מדרך משולבת
שינוי קווי בנין מאושרים
הגדלת אחוזי בניה
תוספת קומות
תוספת יח"ד

עיקרי ההוראות:
ביטול חלק מדרך משולבת
שינוי קווי בנין מאושרים
הגדלת אחוזי בניה
קביעת הורואת פיתוח ובינוי
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק24, 27, 34
17123חלק1331
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/03/2009
קבלת תכנית04/12/2008