הגדלת אחוזי בניה, סולם

תוכנית גנ/ 18378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה, סולם
מספר: גנ/ 18378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדרך משולבת.
2. שינוי קווי בניין מאושרים.
3. הגדלת אחוזי בנייה.

עיקרי ההוראות:
1. ביטול חלק מדרך משולבת.
2. שינוי בקווי בניין מאושרים.
3. הגדלת אחוזי בנייה.

שינוי השימוש בדבר האפשרות של בליטת הקומות העליונות של המבנה הקיים בתא שטח מס' 10
קביעת הוראות פיתוח ובינוי
קביעת הוראות למתן היתרי בניה
התאמת התכנית לתכנית המופקדת ג/ 15881 לכשתאושר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק24, 27, 34
17123חלק1331
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1581. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3194. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/10/2009
קבלת תכנית16/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100920/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122228/02/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200903230/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה