הגדלת אחוזי בנייה במבנן 9ג-עין שרה

תוכנית ג/ 15821

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בנייה במבנן 9ג-עין שרה
מספר: ג/ 15821
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי ייעוד מאזור מגורים א' -1 (וילות )לפי תוכנית מפורטת ג/ 6929, לאזור מגורים A+b מיוחד .
ב. התוכנית קובעת מחדש זכויות מגבלות והוראות בניה בתחומה.
ג. התכנית תסדיר פתרון תנועה וחניה בתחומה.

עיקרי ההוראות:
א.שינוי ייעוד מאזור מגורים א' -1 (וילות )לפי תוכנית מפורטת ג/ 6929, לאזור מגורים A+b מיוחד .
ב. התוכנית קובעת מחדש זכויות מגבלות והוראות בניה בתחומה.
ג. התכנית תסדיר פתרון תנועה וחניה בתחומה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18133חלק50, 54, 5951, 58, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6929מבנן 9ג' עין שרה, נהריהשינוי
תוכניתג/ 6928עין שרה - מבנן 9ב'כפיפות
תוכניתג/ 4427תוכנית מתארשינוי
תוכניתג/ 15798הרחבת רצועת מסילת ברזל חיפה - נהריה בקטע עכו - נהריהכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתמא/ 18תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוקכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות26/11/2012
הוגשו התנגדויות27/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5683. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2012. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/04/2006
קבלת תכנית27/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601121/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה