הגדלת אחוזי הבניה ברח' סחלב בנהריה

תוכנית ג/ 19650

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי הבניה ברח' סחלב בנהריה
מספר: ג/ 19650
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית המוצעת היא תשתית תכנונית להקמת פרוייקט מגורים איכותי לזוגות צעירים.
התכנית מציעה הגדלת אחוזי בניה הגדלת מס' יח"ד, הגדלת צפיפות, הגדלת מספר הקומות והגדלת הגובה.

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה לשטחים עיקריים
הגדלת אחוזי הבניה לשטחי שירות
הגדלת הצפיפות
תוספת קומה
הגדלת הגובה
הגדלת התכסית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18134חלק10, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 14מבנן מספר 4 - עין שרהשינוי
תוכניתג/ 9088שנוי בתקנון, עין שרה, נהריהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/12/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות20/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6037. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/08/2011
קבלת תכנית15/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה