הגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות

תוכנית רח/ 2000/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות
מספר: רח/ 2000/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב'
המוגדר כ-%90 בניה ומעלה, ל-%110 (שטח עיקרי).
2. קביעת שטחי שרות.
3. קביעת תקן חניה.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694כל הגוש
3697כל הגוש
3698כל הגוש
3700כל הגוש
3701כל הגוש
3702כל הגוש
3703כל הגוש
3704כל הגוש
3705כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 401/ 3שינוי יעוד הקרקע ,איחוד וחלוקה של החלקות .שינוי
תוכניתרח/ 550/ גקביעת הוראות בניה לאזורים,התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.שינוי
תוכניתרח/ 550/ בקביעת הוראות בניה,יעוד שטחים לבניני צבור,שטח צבורי פתוח ומוסד צבורי,הרחבת דרכישינוי
תוכניתרח/ 550/ אשינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה.שינוי
תוכניתרח/ 1250קביעת: אזורי בניה, זכויות בניה והוראות בניה,דרכים וחניה,לתכנון מחדש ועוד...שינוי
תוכניתרח/ 800/ בקביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים לבניני ציבור, שצ"פ,קביעת מתמחים לרפרצלציהשינוי
תוכניתרח/ 800/ אקביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים לבניני צבור.קביעת מתחם לרפוצלציה.שינוי
תוכניתרח/ 1300קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה ושטחים לרווחה ציבורית.שינוי
תוכניתרח/ 1200קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה.שטח לתכנון מחדש.שטחים ציבורייםשינוי
תוכניתרח/ 400/ 10שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב',הרחבת דרכים.שינוי
תוכניתרח/ 400/ 11שינוי יעוד שטח התכנית מאזור מגורים ב ישן למגורים ב' והרחבת דרכיםשינוי
תוכניתרח/ 400/ אלהסדיר ולמסד תוכניות בנין עיר שונות בתחום התוכניתשינוי
תוכניתרח/ 401שינוי יעוד הקרקע,קביעת איחוד וחלוקה,חלוקת השטח למגרשיםשינוי
תוכניתרח/ 550/ דקביעת הוראות בניה לאזורי מגורים א'-ג' ואזור א' מיוחד,יעוד מגרשים לצרכי ציבור.שינוי
תוכניתרח/ 450/ 7קביעת איזור מגורים ב'.קביעת איזור מגורים ג'.פריצת דרכים חדשות,קביעת שטח למוסדשינוי
תוכניתרח/ 750/ אקביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים ריקים לבנייני ציבור ושצ"פ,קביעת מתחם לרפרלציה.שינוי
תוכניתרח/ 450/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב' ו-ג', קביעת שטחיםלצרכי ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2294. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית23/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 634. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2001
קבלת תכנית27/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200223/01/2002