הגדלת גבולות מגרש 23 ביעוד אזור חקלאי משקי א', והפיכתו למגרש חדש מס' 23 א'

תוכנית גז/ 565/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת גבולות מגרש 23 ביעוד אזור חקלאי משקי א', והפיכתו למגרש חדש מס' 23 א'
מספר: גז/ 565/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, על פי פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. הגדלת גבולות מגרש מס' 23 ביעוד איזור חקלאי משקי א',
והפיכתו למגרש חדש מס' 23 א', ע"י צירוף חלק ממגרש
ביעוד שטח ציבורי פתוח ושינוי יעודו של חלק זה לאזור
חקלאי (חלקות ב').
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4610חלק65-67, 12762
4611חלק16-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 565/ 6מושב ברקתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2412. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3678. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/02/2004
קבלת תכנית05/11/2003