הגדלת השטח למבני משק מושב פארן

תוכנית 30/ 03/ 178/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת השטח למבני משק מושב פארן
מספר: 30/ 03/ 178/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח והוספת שימושים לשטח מבני משק.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ג. הסדרת בנייה ודרך קיימת ע"י ביטול דרכים ושינוי יעודי קרקע מאזור חקלאי, דרכים ושטח מבני משק לשטח ציבורי פתוח, שטח מבני משק ודרכים.
ד. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
ה. קביעת קווי בניין עבור השטח למבני משק.
ו. קביעת תנאים לרבות תנאים סביבתיים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהפארן

תיאור המיקום:
אזור מבני משק, נ.צ. מרכזי 474700, 215200, מושב פארן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 58בתי צמיחה (חממות) באזורים חקלאייםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4715. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1100. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון בוולק"ח07/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2009
קבלת תכנית03/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות24/07/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136801/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000410/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29507/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901203/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600824/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600524/04/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21504/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500117/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401427/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה