הגדלת השטח למגורים- רח' החייל

תוכנית רג/ 1259/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת השטח למגורים- רח' החייל
מספר: רג/ 1259/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד חלקה 745 ומגרש 1 (חלק מחלקה 744)
ב. לשנות תכנית רג/ 1259 על ידי הוספת דירה, הוספת קומה (שביעית) והוספת זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד חלקה 745 ומגרש מס' 1 (חלק מחלקה 744)
ב. קביעת אזור מגורים ד'.
ג. קביעת זכויות בנייה:
1. הוספת 145 מ"ר שטח עיקרי למגורים, סה"כ 1971 מ"ר עיקרי למגורים. מתוכם 120 מ"ר עיקרי עבור יח"ד נוספת, ו- 25 מ"ר לשיפור חזות הבניין (תוספת אלמנט ורטיקלי לכיוון רחוב עוזיאל).
2. הוספת 42 מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת, סה"כ 872 מ"ר ו- 1148 מ"ר שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת.
סה"כ שטחי שרות למגורים 2020 מ"ר.
3. קביעת שטח למבנה ציבור 285 מ"ר עיקרי ו- 50 מ"ר שטחי שרות.
ד. תוספת 1 יח"ד, סה"כ 23 יח"ד.
ה. תוספת 1 קומה למגורים, סה"כ 7 קומות מדורגות מעל קומת קרקע מפולשת חלקית, מעל קומת קרקע תחתונה ומעל מרתף חניה. תוספת הקומה החלקית תיבנה בנסיגה הן מרחוב הצנחנים והן מרחוב החייל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןהחייל האלמוני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6145חלק744-745
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 340/ ג/ 3קביעת הוראות ותנאים לבנית מרתפיםשינוי
תוכניתרג/ 1259בנין מגורים ברח' עוזיאלכפיפות
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 17"משמרת מים"כפיפות
תוכניתרג/ 340/ ג/ 15הקמת מחסנים בכל אזורי המגוריםשינוי
תוכניתרג/ 340תכנית מס' רג/340שינוי
תוכניתרג/ 340/ גסגירת מרפסותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 455. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/09/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2546. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2006
קבלת תכנית07/06/2006