הגדלת זכויות בניה במגרש 19 שכונה מס' 2 א' ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה במגרש 19 שכונה מס' 2 א' ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבנייה ושינוי קו בניין במגרש 19 ,שכונה 2א, ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
1- הגדלת אחוזי בנייה במגרש 19, שכ' 2א, ערערה בנגב ל 995 מ"ר מתוכם 820 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
2- שינוי קו בניין אחורי מ 10 מ' ל 3 מ' , ושינוי קו בניין קדמי מ 5 מ' ל 4 מ' כמפורט בתשריט.
3- קביעת התכליות והשימושים וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
4- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
שכונה 2א ערערה בנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
תוכנית7/ 03/ 311/ 3שכונה 2 א' ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1015. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים09/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2012
לא הוגשו התנגדויות09/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5761. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2011
קבלת תכנית03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה