הגדלת זכויות בניה ברחוב שלמה גורן 47 באר - שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 161

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה ברחוב שלמה גורן 47 באר - שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 161
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 7042 המיועד לאזור מגורים א'
(חד משפחתי עם קיר משותף) ונמצא בשכ' נאות לון רח' גורן שלמה 47, ב"ש,
מ- % 60 ל- % 80 . מתוכם:
- למטרות עיקריות: מ- % 40 ל- % 60.
- למטרות שרות: % 20 + 30 מ"ר (ללא שינוי).
2. שינוי קו בניין צדדי מ- 3.00 ל- 2.80 מ' בהתאם למבנה הקיים בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונת נאות לון, רח' גורן שלמה 47

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38401חלק760
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
תוכנית5/ מק/ 2012שינוי בהנחיות עיצוב גגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 465. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3910. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2005
קבלת תכנית08/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006