הגדלת זכויות בניה וקוי בנין בחלקה 97 גוש 191419 במרכז דיר חנא

תוכנית ג/ 12709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה וקוי בנין בחלקה 97 גוש 191419 במרכז דיר חנא
מספר: ג/ 12709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין והגדלת מס' הקומות ואחוזי הבניה
שינוי קוי הבנין הצדדים והאחורי בהתאם לקיים ולמסומן בתשריט.
הגדלת מס' הקומות במקום 3 קומות ל- 4 קומות.
הגדלת אחוזי הבניה בקומה ובסה"כ לכל הקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19419חלק97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 827. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2002. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2381. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2001
קבלת תכנית28/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201704/09/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002