הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 18 שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 18 שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין במגרש מס' 18 בשכונה 3 בחורה הכוללת 5 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 18) ל- 930 מ''ר מתוכם 672 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת סה''כ 5 יח"ד במגרש.
3. קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת קווי הבניין הסופיים למגרש.
6. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מגרש מס' 18 בשכונה 3

קואורדינטה X 194075
קואורדינטה Y 578150

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100442חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 2906. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3009. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2008
קבלת תכנית05/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900604/05/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים101725/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800714/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה