הגדלת זכויות בניה ותוספת חזית מסחרית שכונה 7 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בניה ותוספת חזית מסחרית שכונה 7 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת חזית מסחרית למגרשים שמספרם 1-37-38-40 ו- 41A בחורה שכונה 7.
2. הגדלת זכויות בנייה במגרשים, תוספת 10 יחידות דיור (בסה"כ 23 יח"ד) ושינויי קווי בניין.
3. הסדרת כניסה ויציאה לרכבים מכביש מס' 1 והסדרת תאי חנייה לחנויות המסחר.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת חזית מסחרית למגרשים 1, 38, 40 עד 70 מ''ר ולמגרשים 37, A 41 ל- 120 מ''ר.
2. קביעת שטחי הבנייה המרביים למגרשים עד % 85 ותוספת חזית מסחרית למגרשים כמסומן בטבלה.
3. קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת קווי הבניין למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 7 רחובות 1,2,3
מספרי בתים 1-37-38-39-40-41A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1
400237חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 8שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגוריםשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5120. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/05/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4248. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2009
קבלת תכנית22/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001113/12/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901008/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה