הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב אדלר 13 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 207/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב אדלר 13 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 207/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה בתא שטח (מגרש) מס' 15A, המיועד לאזור מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת היקפי הבניה למטרות עיקריות בתא שטח (מגרש) מס' 15A, המיועד לאזור מגורים א' ונמצא ברח' אדלר שאול 13, ב"ש, מ- 137 מ"ר ל- 200 מ"ר.
2. שינוי קו בנין אחורי מ- 5.0 מ' ל- 3.0 מ'.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאדלר

תיאור המיקום:
שכונה ו' החדשה, רח' אדלר שאול 13
קואורדינטה X 178030
קואורדינטה Y 575100

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38133חלק43-4419, 198
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73שכונה ו' -שלב ב'שינוי
תוכנית5/ במ/ 73/ 3שכונה ו'-שינוי הנחיות בניהשינוי
תוכנית5/ 03/ 207/ 8שינוי בזכויות בניה - שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3717. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/03/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4621. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/11/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2006
קבלת תכנית06/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה