הגדלת זכויות בניה למבני מגורים צמודי קרקע - שכ' יפת השמש.

תוכנית בש/ 95/ יא

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בניה למבני מגורים צמודי קרקע - שכ' יפת השמש.
מספר: בש/ 95/ יא
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול סעיפים 10 א' ,ג' ו- ד' בתקנון לתכנית בש/ 95 , ביטול הוראות נספח מס' 3 המצורף לתקנון לגבי שטח לבניה וגודל יח"ד מקסימלי למגורים א' .וקביעת נספח מס' 2 ( תכנית הבית במגרשים 11 - 174 ) כנספח מנחה בלבד.
2. קביעת זכויות בניה, קווי בנין , מספר קומות והוראות בניה למגרשים מיועדים למגורים א' לפי תכנית בש/ 95 י"א זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמש

תיאור המיקום:
שכ' יפת השמש, השטח בין שד' הרב הרצוג, שד' הדקל, רח' רש"י ורח' מעפלי אגוז.
שטח בין קואורדינטות רוחב 149/400 - 148/300
ובין קואורדינטות אורך 127/750 - 127/100
כל השטח הכלול בקו הכחול בתשריט המצורף לתכנית מס' בש/ 95 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5544כל הגוש
5545כל הגוש
5546כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבש/ 95בית שמש, שכונת ישראל הצעירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1505. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/2002
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3404. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2002
קבלת תכנית12/11/2001