הגדלת זכויות בניה מגרש 466-גבעת אבני

תוכנית ג/ 19363

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בניה מגרש 466-גבעת אבני
מספר: ג/ 19363
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין ע"פ הקיים בשטח והגדלת זכויות בניה

עיקרי ההוראות:
הקלה בקווי בניה קדמי ואחורי עפ"י המסומן בתשריט
הגדלת זכויות בניה ל - 60% משטח המגרש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןגבעת אבני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15210חלק110114
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8094קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים, גבעת אבנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6385. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3076. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2011
קבלת תכנית09/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100718/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה