הגדלת זכויות בניה שכונה 42 מגרש 171 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 324/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה שכונה 42 מגרש 171 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 324/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1- הגדלת זכויות בנייה ושינויי קווי בניין
2- הגדלת מס' יח"ד מ 2 יח"ד ל 6 יח"ד למגרש

עיקרי ההוראות:
1- קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור מגורים (מגרש מס' 171) ל-1000 מ"ר מתוכם 880 מ"ר
המהווים שטחים עיקריים ו 120 מ"ר שטחי שירות.
3- תוספת 4 יח"ד מ 2 יח"ד ל 6 יח"ד
4- קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
5- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה
6- שינוי קווי בניין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 209225
קואורדינטה Y 572125

שכונה 42 מגרש 171כסייפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
תוכנית7/ 03/ 324כסייפה, שכונה מס' 42.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1014. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2011
קבלת תכנית15/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200319/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה