הגדלת זכויות בניה - מגרש 29 שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה - מגרש 29 שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הגדלת זכויות הבנייה ושינוי קווי בניין במגרש מס' 29.
- תוספת יחידות דיור מ- 2 יח"ד ל- 6 יח"ד במגרש.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בניה ל- 1050 מ''ר מתוכם 800 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. שינוי בקוו בניין אחורי.
4. קביעת הוראות לתשתיות ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה ושלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 3 בית מס' 29
קואורדינטה מערב מזרח Y 577/950
קואורדינטה דרום צפון X 194/125

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100407חלק23
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 58. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1100. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2008
קבלת תכנית15/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800714/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה