הגדלת זכויות בניה - שכונה 13 מגרש 111 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 297/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה - שכונה 13 מגרש 111 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 297/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1-הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין
2- הגדלת מס' יח"ד למגורים ל 6 במגרש מס' 111 שכונה 13 כסייפה

עיקרי ההוראות:
1- קביעת שטחי הבנייה המירביים במגרש לאזור מגורים (מגרש מס' 111) ל-1000 מ"ר מתוכם 850 מ"ר
המהווים שטחים עיקריים .
2- קביעת 6 יח"ד במגרש.
3- קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
4- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
5- קביעת קווי הבניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 205975
קואורדינטה Y 572025

שכונה 13 כסייפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100073חלק
400052חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1014. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2012
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200521/05/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה