הגדלת זכויות בניה, ושינוים בקווי בנין - מצפה עדי

תוכנית ג/ 19653

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה, ושינוים בקווי בנין - מצפה עדי
מספר: ג/ 19653
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה בחלקה 112 גוש 12399 מצפה עדי

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין צידי מערבי וקדמי מ- 4 מ', כפי שמסומן בתשריט.
הגדלת שטח הבניה העיקרי מ- 250 מ"ר ל- 305 מ"ר ושטחי שירות מ- 50 מ'ר ל- 95 מ"ר.
כל הוראות ג/ 9595 אשר תכנית זו אינה משנה נשארות תקפות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלעדי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12399חלק112
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9595תוספת מגורים, שינוי למתאר, עדי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2012
לא הוגשו התנגדויות08/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5696. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2011
קבלת תכנית20/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201200322/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200323/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה