הגדלת זכויות בניה, קוי בנין,גודל מגרש וחלוקה בחלקה 26 גוש 19316 בס'חנין

תוכנית ג/ 12941

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה, קוי בנין,גודל מגרש וחלוקה בחלקה 26 גוש 19316 בס'חנין
מספר: ג/ 12941
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת מהווה שינוי למתאר מס' ג/ 668 ותקנון ג/ 9169 הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19316חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/02/2010
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1270. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2849. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה06/03/2002
קבלת תכנית30/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301413/08/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200506/03/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה