הגדלת מגרש למבני ציבור - סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 13766/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מגרש למבני ציבור - סלאמה
מספר: מש/ מק/ 13766/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי ציבור עפ"י סעיף 62 א (א) (3) לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי ההוראות:
הגדלת מגרש למבני ומוסדות ציבור, ע"ח ארבעה מגרשי מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19457חלק85-90199
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
תוכניתג/ 13766שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931 המאושרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1242. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101428/11/2011