הגדלת מגרשים באזור מגורים - בנה ביתך - שלב ב' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מגרשים באזור מגורים - בנה ביתך - שלב ב' - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטחים שנכללו בתכנית מפורטת ד/ 437/ 14
בתוספת שטח חקלאי.
ב. תכנון אזור מגורים: חדש, לקבוע דרכים ומעברים להולכי רגל
במגרשים לבנייני ציבור, מסחר ושטחים בנויים פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 103/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/02/1987
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. עמוד: 1048. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/1983תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1983. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1983. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/1982
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1982. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1982. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1982.
פרסום להפקדה ברשומות06/05/1982תאריך פרסום: 06/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2811. עמוד: 1669. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית07/02/1982