הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים העיקריים וע"י כך שינוי גודל דירה

תוכנית רח/ 750/ א/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים העיקריים וע"י כך שינוי גודל דירה
מספר: רח/ 750/ א/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.
2. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 6 יחידות למגרש ל- 9 יחידות למגרש.
3. הגדלת מספר הקומות מ- 4 קומות על עמודים ל- 4 קומות על עמודים + קומה חמישית חלקית.
4. תוספת 303 מ"ר לשטחים העיקריים וע"י כך שינוי גודל הדירה המינימלי מתוכם 108 מ"ר למרפסות מקורות.
5. יותר קו בנין מינימלי לחזית רחוב שפינוזה של 3 מטר עבור מרפסות בלבד, ובתנאי שרוחבן לא יעלה על 4 מטר וסידורן יהיה זו מעל זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותשפינוזה ברוך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3702חלק315
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1630. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות29/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 927. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2005
קבלת תכנית01/05/2005