הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים עירקריים וע"י כך שינוי גודל דירה

תוכנית רח/ 550/ א/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים עירקריים וע"י כך שינוי גודל דירה
מספר: רח/ 550/ א/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.
2. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 6 יחידות למגרש ל- 9 יחידות למגרש.
3. הגדלת מספר הקומות מ- 4 קומות על עמודים ל- 4 קומות על עמודים + קומה חמישית חלקית.
4. תוספת 258 מ"ר לשטחים העיקריים וע"י כך שינוי גודל הדירה המינימלי, מתוכם 108 מ"ר למרפסות מקורות.
5. יותר קו בנין מינימלי לחזית רחוב בן-יהודה של 3 מ' עבור מרפסות בלבד, ובתנאי שרוחבן לא יעלה 4 מטר וסידורן יהיה זו מעל זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותבן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק544
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5033. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 2012. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2005
קבלת תכנית01/05/2005