הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שצ"פ,חלוקת מגרשים,שינוי חלוקת שטחי הבניה

תוכנית עח/ מק/ 15/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שצ"פ,חלוקת מגרשים,שינוי חלוקת שטחי הבניה
מספר: עח/ מק/ 15/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מס' יחידות הדיור ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות ע"י חלוקת משק עזר מגרש ו.מ.10 ל- 3 מגרשים: 2 מגרשים משק עזר-מגרש מספר 1, ומגרש מספר 2,ושצ"פ-מגרש מס' 3, לפי סעיף 62א(א)(8) לחוק, בסמכות ועדה מקומית.
ב. הגדלת שטחים (שצ"פ),שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור עפ"י סעיף 62א(א)3 לחוק וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק בסמכות ועדה מקומית.
ג. חלוקה של מגרשים,כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע למעט האמור בסעיף ב' למטרות התכנית. עפ"י סעיף 62א(א)(1) לחוק,בהסכמת בעלי הקרקע, ובסמכות ועדה מקומית.
ד. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי לשנות את סך כל השטח המותר לבניה ע"י: חלוקת זכויות הבניה הקיימות למגורים בין שני משקי העזר-מגרש מס' 1 ומגרש מס' 2, וריכוז זכויות הבניה למבני משק חקלאיים במשק העזר-מגרש מס' 1,לפי סעיף 62א(א)(6) לחוק בסמכות ועדה מקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8282חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200506630/01/2006