הגדלת מרפסות ברובע ט"ו רחוב יהושע חנקין - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 127/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מרפסות ברובע ט"ו רחוב יהושע חנקין - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 127/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מרפסות בבנין קיים באזור מגורים מיוחד, מגרש מס' 62 כמפורט להלן:
1. הגדלת היקפי בניה מרביים ב- 280 מ"ר עיקרי עבור מרפסות מקורות.
2. קביעת מס' קומות מרבי במגרש.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת הוראות והנחיות לעניין חומרי גמר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום:רובע ט"ו, רחוב נחמן סירקין 9, רחוב מנחם אוסישקין 12.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2015חלק7
2016חלק8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 196רובע טו' - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1996. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות16/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 278. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
קבלת תכנית10/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600116/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500720/06/2005