הגדלת נחלות- בישוב כחל

תוכנית ג/ 14719

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת נחלות- בישוב כחל
מספר: ג/ 14719
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) הגדלת נחלות בישוב כחל.
2) שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח לשטח מגורים.
3) הגדלת שטח מגורים בנחלות בישוב כחל.
4) קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
5) קבחית הוראות למתן היתרי בניה.
6) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
7) קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

עיקרי ההוראות:
1) הגדלת שטח מגורים בנחלות בישוב כחל.
2) קביעת התכליות המותרותלכל יעוד קרקע.
3) קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
4) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5) קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכחלכחל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13592חלק3, 6, 9
13593חלק6, 8, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4292תוכנית מפורטת מושב כחלשינוי
תוכניתג/ 14148הרחבת הישוב כחלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4762. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3127. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2004
קבלת תכנית04/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501321/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53030/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401308/09/2004