הגדלת שטח בניה עיקרי,הגדלת שטח שירות,הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקרויה

תוכנית עח/ 15/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח בניה עיקרי,הגדלת שטח שירות,הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקרויה
מספר: עח/ 15/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח בניה עיקרי מ - 220 מ"ר ל- 302 מ"ר.
ב. הגדלת שטח שירות מ- 65 מ"ר ל- 101 מ"ר ועוד ממ"ד.
ג. הקטנת מרחק בין בריכת השחייה לפרגולה מ- 5.0 מ' ל- 0 מטר, והתרת קירוי הבריכה בפרגולה לפי מצב קיים.
ד. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
ה. שינוי גובה גדר מ- 1.5 מ' ל- 1.8 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר

תיאור המיקום:
רח' העליה 18.פינת דרך נירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8212חלק48-49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 440. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 327. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2004
קבלת תכנית22/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה