הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)

תוכנית 23/ 02/ 101/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)
מספר: 23/ 02/ 101/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח לבניני משק (חוות הסוסים), ע"ח דרך מוצעת, ע"י חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי יעוד מש.צ.פ לדרך מוצעת.
3. הגדלת שטח למטרות שירות.
4. קביעת קווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
פארק אופקים, מגרש מס' 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 107/ 14חוות סוסים - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 762. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3162. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית10/10/2001