הגדלת שטח מבנה הקיט מ-150 מ"ר המותרים לפי עח / 200 עד ל-208 מ"ר.

תוכנית עח/ 43/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח מבנה הקיט מ-150 מ"ר המותרים לפי עח / 200 עד ל-208 מ"ר.
מספר: עח/ 43/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח מבנה הקיט מ-150 מ"ר המותרים לפי
עח / 200 עד ל-208 מ"ר. על חשבון השטח המיועד
למגורים במגרש.
ב. קביעת קו בנין צדדי 3.0 מ' במקום 4.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת
רח' המפתח 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8391חלק142
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1993.
פרסום לאישור ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4104. עמוד: 2393. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1992.
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1992תאריך פרסום: 03/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4037. עמוד: 4491. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1992
קבלת תכנית08/04/1992