הגדלת שטח מגורים בנחלה 36 במושב חוסן, שנוי לג/ 2180 המאושרת

תוכנית ג/ 14489

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח מגורים בנחלה 36 במושב חוסן, שנוי לג/ 2180 המאושרת
מספר: ג/ 14489
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח המיועד למגורים בתוך הנחלה.
לאפשר הקמת יחידות לאירוח כפרי בשטח מגורים.
בקשה להקטנת קו הבניין של דרך אזורית מס' 864 מ - 80 מ' מהציר ל - 48 מ' מהציר לפי שינוי 7 לתמ"א 3

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור למבני משק חקלאיים לשטח מגורים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףחוסן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19896חלק3-4, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2180מושב חוסןשינוי
תוכניתג/ 13111תיקון תוואי דרכים בחוסן, שינוי לתכנית ג/2180שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2912. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4449. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2004
קבלת תכנית25/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2004