הגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.

תוכנית שד/ 1000/ 18/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.
מספר: שד/ 1000/ 18/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.

עיקרי הוראות התכנית

הגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנוה ירק

תיאור המיקום:
קריית המועצה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6822חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 1000/ 12נוה ירק - מתחם ציבורי.שינוי
תוכניתמשמ/ 100שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתשד/ מק/ 1000/ 13עדניםשינוי
תוכניתשד/ 60/ 1בטול ושינוי תוכניות מפורטות קיימות בשטח התכנית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2008
קבלת תכנית20/01/2008