הגדלת שטח עיקרי , הגדלת שטח קומת קרקע.

תוכנית מר/ 177/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח עיקרי , הגדלת שטח קומת קרקע.
מספר: מר/ 177/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת 13 מ"ר שטח בניה עיקרי: מ- 180 מ"ר ל- 193 מ"ר במגרש מס' 3267.
2. העברת 10 מ"ר שטח בניה עיקרי מקומה א' לקומת קרקע במגרש 3267.
3. הגדלת תכסית מ- 224 מ"ר ל- 234 מ"ר במגרש מס' 3267.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותאביטל מכבים -רעות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5295חלק416
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מד/ במ/ 177/ 4מכבים רעותשינוי
תוכניתמר/ מק/ 177/ 14מכביםשינוי
תוכניתמר/ מק/ 177/ 35ת. מתאר רעותשינוי
תוכניתמר/ 177/ 15להוסיף שטחים לבניה בקומת הקרקע באזור המגורים,לקבוע הוראות והגבלות בניה בתחומיםשינוי
תוכניתמר/ מק/ 177/ 74שכונת רעותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 73. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/09/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1593. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2005
קבלת תכנית26/06/2005