הגדלת שטח ציבורי והסדרת חניה, ואיחוד וחלוקה בחלקות מגורים

תוכנית ש/ 1352/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח ציבורי והסדרת חניה, ואיחוד וחלוקה בחלקות מגורים
מספר: ש/ 1352/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים בתחום התכנית.
ב. איחוד וחלוקה בחלקות 51, 52, 53 עם חלקים מחלקות 49 ו-91 כנדרש בתכנית
ש/ מק/ 1036.
ג. שיפור אפשריות הבינוי באתר לבנייני ציבור שמשמש לבי"ס.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע ממגורים ב- 1 למגורים ב.
- קביעת הוראות בניה לרישוי בניינים קיימים.
- שינוי יעוד חניון ציבורי למבנים ומוסדות ציבור.
- שינויים בתוואי דרך גישה לשטח למבני ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפוריידיספוריידיסרח 5

תיאור המיקום:
דרום מזרח פוריידיס ליד בי"ס אלשאפעי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11286חלק51-5349, 91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 391תכנית מתאר פרדיס.שינוי
תוכניתש/ מק/ 1025קביעת קווי בנין בפרדיסכפיפות
תוכניתש/ מק/ 1136תוספת קומה רביעית בפרדיסכפיפות
תוכניתש/ מק/ 1036הגדלת שטח ציבורי פרדיסשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2012
לא הוגשו התנגדויות03/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5850. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2009
קבלת תכנית12/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201201631/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200901311/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה