הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 135, לבון

תוכנית גנ/ 17978

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 135, לבון
מספר: גנ/ 17978
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית להגדלת שטחי בניה במגרש מס' 135 ישוב לבון

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי בניה המותרים במגרש מס' 135 מ - 250 מ"ר (כולל שטחי שירות)
ל - 370 מ"ר (כולל שטחי שירות).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 49. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/07/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 726. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/03/2009
קבלת תכנית15/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000415/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108830/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901206/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה