הגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד, קביעת קו בנין למרפסות.

תוכנית אל/ 195/ 6/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד, קביעת קו בנין למרפסות.
מספר: אל/ 195/ 6/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד.
ב. הקטנת קו בנין למרפסות.
ג. תוספת חדרי גג בשטח 25 מ"ר עבור כל יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע D

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5757חלק29
5758חלק37-4369, 76-77, 81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4170. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1657. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/08/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/05/2002
קבלת תכנית24/03/2002