הגדלת שטחי בניה

תוכנית קא/ 342

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטחי בניה
מספר: קא/ 342
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת השטח העיקרי המותר לבניה מ - 46 אחוז ל - 50 אחוז ללא שינוי בקווי בנין.
ב. ניתן יהיה להעביר עד 4 אחוז מקומה לקומה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונוהרצפלד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6492חלק108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 190שינוי יעוד מאזור מלאכה לאיזור מגורים א'שינוי
תוכניתתממ/ 14קרית אונושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1765. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית31/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1898. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/01/2005
קבלת תכנית12/09/2004