הגדלת שטחי מגרשים למגורים ע''י שינוי יעוד משצ''פ בשכונה 1 מגרשים 66-67 לקיה

תוכנית 7/ 03/ 361/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחי מגרשים למגורים ע''י שינוי יעוד משצ''פ בשכונה 1 מגרשים 66-67 לקיה
מספר: 7/ 03/ 361/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח למגורים א' במגרשים קיימים 66-71 בשכונה 1 כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ( חלק מחלקה 102) לאזור מגורים א'
( מגרשים מס' 71-66).
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ( מגרשים מס' 66-69)
ל 105%+180 מ"ר מתוכם 70% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ( מגרשים מס' 70,71)
ל 110% + 123 מ"ר מתוכם 75% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ז. קביעת התשתיות והתנאים למתן היתר בניה.
ח. קביעת שלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
שכונה 1 , מגרשים 66- 71 וחלק משצ"פ ( חלקה 102)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100446חלק2-798, 102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 361מתחם צ 1 לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3972. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1606. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית29/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501131/10/2005