הגדלת שטחים לצרכי ציבור - בית כנסת , מושב רמות

תוכנית גו/ מק/ 11964/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחים לצרכי ציבור - בית כנסת , מושב רמות
מספר: גו/ מק/ 11964/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הגדלת שטח ספורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/2008תאריך פרסום: 29/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5771. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700729/07/2007